Menighedrådsmøder | Dagsorden & referat

PLANLAGTE MR-MØDER 2022: Tirsdage 27/9 og 2/11 kl. 19.00

Møderne er offentlige og du er velkommen til at møde op.

Ordinært møde i Menighedsrådet EGEBJERG SOGN - 7264

Tirsdag 20. september 2022 kl. 18.00

1.  ORIENTERING & EFTERRETNINGSSAGER  

a. Evt orientering v/ alle

    

2. ØKONOMIEN m.v.

  a. Regnskab 2022, status

  b. Revisionsbemærkning regnskab 2021

  c. El/varme udgifter.

  d. Sorggruppen, donation kr. 3000.

  e. Personaleforhold, status.

                                               

3. KIRKENS LIV OG VÆKST

  a. Aktivitetsudvalget. 

  b. Kirkeblad

  c. Børnekor. Lucia-optog?

                                     

4. VERSERENDE ARBEJDER M.V.

  a. Renovering præstegård, status

  b. Flisesti fra låge til kirke, status

                  

5.  EVENTUELT.

  a. Mødedatoer 2022

      Mødetidspunkt 26/10 skal ændres

      da provstiet holder formandsmøde.

  b. Menighedsrådsvalg.         

REFERAT fra Menighedsrådet EGEBJERG SOGN - 7264

Tirsdag 20. september 2022 kl. 19.00

1a: Henrik oplyser, at stiftet har sendt meddelelse ud om, hvorvidt man kan holde nogle kirker lukket i relation til at spare på energi.

 

2a: Yvonne orienterede om status pr. 31/8. Varme og eludgift er steget og kræver besparelser.

b: Modtaget af menighedsrådet. Intet væsentligt rapporteret. I øvrigt taget til efterretning.

c: Formandsmøde 26/10 med provsten, hvor energikonsulent deltager. Vil bl.a. omhandle energitiltag. Møde med gravere og præster om energitiltag 6/10. Kirkeministeriet har udsendt instruks vedr energibesparendetiltag – implementeres fremadrettet.

Ad. Pkt 1a, så bemyndiges formanden til at aftale med Ebba  og Nørre Asmindrup inden for reglerne.

 øvrigt er tilbud fra fjernvarmeværket modtaget. Beslutning om proces tages på næste møde.

d: Menighedsrådet bevilgede kr. 3000 til Sorggruppens arbejde

e: Per orienterede.

3a: Aktivitetsudvalget – se pkt 4a.

b: Deadline for næste blad er 23/9. Per skriver om valgforsamling m.m.

c: Søges gennemført.

 

4a: Henrik orienterede oms status.

b: Per oplyste, at projektet er godkendt i provstiet og stift. Der skal nu udfærdiges fondsansøgning(er).

5a: Mødet 26/10 aflyses. I stedet 2. november kl. 1900.

b: Valgforsamling afholdes efter mødet.