Menighedrådsmøder | Dagsorden & referat

PLANLAGTE MR-MØDER 2022: Tirsdag 11/8 • 27/9 • 26/10

Møderne er offentlige og du er velkommen til at møde op.

Ordinært møde i Menighedsrådet EGEBJERG SOGN - 7264

Tirsdag 14. juni 2022 kl. 19.00

1.  ORIENTERING & EFTERRETNINGSSAGER  

a. Korrespondance mv. v/Per

b. Nyt fra provstiudvalget v/Henrik

c. Nyt fra Stiftsråd v/Henrik

d. Diakonifølgegruppen, se pkt. 3f.

e. Distriktsforeningen v/Lejf

f. Orientering m.v. v/øvrige

    

2. ØKONOMIEN m.v.

a. Status regnskab 2022

b. Anlægsansøgning 2023

c. Assistance til Niels.

d. Ansættelsesforhold kirkesanger. Lukket punkt.

                                               

3. KIRKENS LIV OG VÆKST

a. Kirkeværgen

b. Grøn kirke.

c. Kirkeblad, hjemmeside m.v.

d. Samarbejde med Nr. Asmindrup.

e. Børnekor

f. Fremlæggelse af 2. udgave af  udkast til ”Dansk diakoniplan/ inspirationspapir” Input ?(Se særskilt mail)

                                

4. VERSERENDE ARBEJDER M.V.

a. Renovering nordre fløjhus.

b. Kirketårn, fugning m.v.

c. Borebiller i alter, (synsudsat)

d. Revidering af kirkegårdsvedtægt.

e. Renovering præstegård.

f. Flisesti fra låge til kirke.

g. Anlæggelse, område for urnegrave.

h. Pasning præstegårdshaven.

                   

 5. NYE PROJEKTER OG OPGAVER

  a. Ansættelse ny præst.

  b. Ansættelse ny organist.

  c. Revidering kirkegårdsplan. 

  d. Nyt alarmsystem

  e. Provstisyn – opgaver.

   

6. EVENTUELT.

a. Mødedatoer 2022

b. Menighedsrådsvalg.         

REFERAT fra Menighedsrådet EGEBJERG SOGN - 7264

Tirsdag 14. juni 2022 kl. 19.00

1a. Per orienterede.

b. Henrik orienterede. Møde 30/6.

c. Henrik orienterede. Møde 17/5.

d. Per oplyste, at der er møde i morgen i relation til

Sorggruppe. Intet nyt i øvrigt.

e. Lejf orienterede.

f. Ebba oplyste, at hun er ved at invitere konfirmander til

kirken ved møde i konfirmandstue og i skolen.

 

2a. Yvonne regnskabsfører orienterede. Tal er under budget.

b. Anlæg: Præstegård hovedhus, kirketårn og sti på

kirkegården. Budgetudkast 2023: Revideret, da underskud kan forudses. Egebjerg sogns menighedsråd, cvr-nr 66403017, budget 2023.. Bidrag budget afleveret 14-06-2022 15:22. Godkendt.

c. Der er etableret midlertidig ansættelse til hjælp, også i ferie.

d. Menighedsrådet er orienteret på lukket møde.

 

3a. Frede orienterede. MUS i august.

b. Intet relevant – man kan orientere sig på hjemmesiden.

c. Næste kirkeblad er ved at blive forberedt. Per skriver om

valget, samt om kirken.

d. Møder og samarbejde ad hoc.

e. Intet nyt.

f.  (Ad. Pkt. 1d).  Nærlæses og kommenteres på mail.

g. Vedr. Sogneudflugt 28/9: Hanne kontakter busselskab.

 Käthe modtager tilmeldinger.              

 

4a. Intet nyt fra arkitekt. Ifl. Niels mangler tømrerarbejde.

b. Afventer stillingtagen til arbejde og bevilling.

c. Afventer Nationalmuseet.

d. Henrik har udsendt revideret udgave. Evt. kommentarer eller rettelser sendes senest inden for 1 uge. Ellers godkendt.

e. Møde d.d. med arkitekt Jørgen Overgaard. Deltagere: Niels, Hanne, Henrik, Frede, Lejf, Käthe, Allan, samt Alice

(provstisekretær). Fremlagt skitseplan I og alternativ II.

Rådet vedtog at gå videre med skitseplan I med tilpasning.

Der konfereres med arkitekt og provsti.

Henrik, Hanne og Allan har opgaven.

f. Per har sendt ansøgning til provsti.

g. Niels har anlagt gravsteder som besluttet. Flot arbejde.

h. Have afventer. Træer skal observeres jf rapport – Niels

kikker nærlæser.

 

5a, b, d. Afventer. c. slettes.

e. Rapport modtaget og videresendt til menighedsråd og

bygningssagkyndig.

 

6a. 11/8 og 27/9 og 26/10

b. Kommende vigtige datoer: 23/8 sidste dato for bkg af tid

og sted for valgforsamling 20/9 Valgforsamling

c. Per undersøger.