Menighedrådsmøder | Dagsorden & referat

PLANLAGTE MR-MØDER 2020: Onsdag den 19. august kl. 19.00

ORDINÆRT MØDE 04.06.2020 kl. 19.00

SKYPE

1. ORIENTERING & EFTERRETNINGSSAGER
a. Korrespondance mv. v/Per
b. Menighedsrådsvalg 2020 vlPer
c. Nyt fra provstiudvalget
d. Diakonifølgegruppen v/Helle
e. Distriktsforeningen v/Lejf
f. Orientering m.v. vløvrige

 

2. ØKONOMIEN m.v.
a. Regnskab2020.
b. Budget 2021.
c. Behandling, Samarbeidsvedtægt vedr. oprettelse af pulje til betaling
af lønmodtageres ferieforpligtelse.

 

3. KIRKENS LIV OG VÆKST
a. Kommende aktiviteter
b. "Hjælperkorps' til aktiviteter
c. Kirkeværgen
d. Grøn kirke v/Pia
e. Kirkeblad, hjemmeside m.v.
f. Bømekor

 

4. ARBEJDER I GANG
a. Renovering nordre fløjhus. Status.
b. Nymaling af kirkevinduer efter
syn v/ "Danske Malermestre.
c. Undersøgelse, årsag til
kalkafskalning ved orgel.
d. Fugning kirketårn.
e. Undersøgelse vedr. blytag, kirken.
f. Lysprojekt i kirken.
g. Reparation af fredet gravsten.
h. Borebiller i alter, undersøgelse.
i. Hjertestarter, projekt med
forsamlingshus.

 

5. PROJEKTER ETC.
a. Projekt "nyt tag på stuehuset".
b. Digitalt kirkegårdskort
c. Bjælkelag i kirketårn, udskiftning?
d. Ønskeseddel, ansøgning fonde
e. Synsudsatte projekter, status.
f. KirkegårdsApp. Indkøb,
g. Ønskeseddel.

 

6. EVENTUELT, herunder syn 2020

 

REFERAT MØDE 04.06.2020 kl. 19.00
SKYPE

1a: Per henviste til udsendte orienteringsmails fra provst vedr.
corona-foranstaltn inger, samt DAP.
Herunder oplyst, at formand og kasserer er kaldt til møde
vedr. ny beregningsmodel for driftstilskud 1116 med provsti.
b. Orienteringsmøde holdes 916 kl. 1900 ikirken.
c: Michael og Henrik orienterede.
d. e. og f. lntet nyt.
2a: Regnskabsfører deltog i møde. Orienterede om status.
b. Egebjerg Sogns Menighedsråd, GVR-nr. 6640301 7,
Budget 2A21, Bidrag budget afleverct d. 0446-2024
08:28. Godkendt. Anlægsansøgn inger v/Byggeudvalget.
c. Anmodet behandlet af provsti. Vedtægt godkendt.

 

3a: Aktivitetsudvalget orienterede.
Aktiviteter fremgår af hjemmeside og kirkeblad.
b. c. og d. lntet nyt.
e. M.h.t. hjemmeside, så ekstra regning som følge af corona
Herunder er prædikener lagt ind.
f. Ligger stille p.t. som følge af corona.

 

4a: Rønnov Arkitekt laver projekt og søger div. tilladelser.
Foreløbigt prisoverslag temkommet. Overstiger bevilget
beløb. Når projekt m.v. er lavet, holder byggeudvalget møde
med arkitekt om videre proces.
b. Jf. aftale skal malermester tage kontakt juni 2020.
c. Afuenter videre proces v/Byggeudvalget. Henrik har kontakt.
d. Skal laves is ammenhæng med pkt. 4c.
e. Per orienterede, Afventer svar fra Dansk Miljø Rådgivning.
f. Sidste del, lys i koret er igangsat. Per har søgt provsti om
omrokering af overskydende anlægsmiddel på kr. 23.375,-
der sammen med anlægs-restbeløb til lysprojekt på kr. 5.250,
samt evt. egenfinanciering via frie midler kan financieres, jf.
tilbud på kr. 28.987,50.
g. Tilbud fta "Nordisk konservering". Kr. 23.000 + moms.
Henrik foranlediger yderligere et tilbud.
h. Afventer kontakt fra "kirkekonsulent .
i. Trygfonden søgt 17n-2O. Afslag 2815. Frede og Per
undercøger videre sammen med forsamlingshus.

 

5a. Udsat.
b. Er kommet.
Foreslås til anlægsansøgning 2021 .
Udsat.
Behandles løbende.
Er købt og beholdes indtil videre.
Udsat til senere fysisk møde.

 

Næste menighedsrådsmøde den 19/8-2020 med mad.
Aktivitetsudvalg kommer med oplæg til diskussion.
Syn aftalt tit 11/6-2020 kl. 1600
Spørgsmål om Egebjerg kirke er Henrik undersøger.

 

Egebjergkirke – i et ord.
Sogn 7264 Egebjerg Ods og Skippinge Provsti

 

EGEBJERG SOGN

Sognepræst Jens Michael Nissen  

Egebjerg Præstegård 

Ved Kirken 6 

4500 Nykøbing Sjælland 

Tlf. 59 32 81 99

24 20 59 32