Menighedrådsmøder | Dagsorden & referat

PLANLAGTE MR-MØDER 2020: Mandag 3/2 kl. 19.00. Torsdag 30/4 kl. 16.00 SKYPE*. Torsdag 4/6 kl. 19.00*

Mødet afholdes som lukket møde via Skype. Formandsbeslutning, jf. regler under Corona-krisen.

 

ORDINÆRT MØDE 30.04.2020 kl. 16.00

1.  ORIENTERING &  EFTERRETNINGSSAGER  

a. Korrespondance mv. v/Per

b. Menighedsrådsvalg 2020 v/Per

c. Nyt fra provstiudvalget v/Henrik

d. Diakonifølgegruppen v/Helle

e. Distriktsforeningen v/Lejf

 f. Orientering m.v. v/øvrige

 

2. ØKONOMIEN m.v.

a. Regnskab 2019, endelig godkendelse.

b. Kvartalsrapport 2020, 1. kvt. Materiale udsendes via mail til rådsmedlemmerne m.h.p. forudgåendedrøftelse og spørgsmål via mail.

                                             

3. KIRKENS LIV OG VÆKST

a. Kommende aktiviteter

b. Bemyndigelse til præst og Aktivitetsudvalg til afholdelse af drive in

gudstjeneste

c. Kirkeværgen – personalesituation. v/Frede.

                                   

4. ARBEJDER I GANG

a. Renovering nordre fløjhus

b. Nymaling af kirkevinduer efter syn v/ ”Danske Malermestre.

c. Reparation af fredet gravsten.

d. Synsudsat – borebiller i altertavle

      

5. PROJEKTER ETC.  

a. Digitalt kirkegårdskort

        

6.  EVENTUELT.

 

REFERAT MØDE 30.04.2020 kl. 16.00

b: Per orienterede om ændringer af procedure og tidsplan som
følge af Corona-epidemien. Off. Orienteringsmøde nu 9. juni.
c: Henrik og Michael orienterede.
d. intet nyt grundet afbud fra Heile
e: lntet nyt. 

f: lntet.

2a Regnskabsfører Yvonne Nielsen deltog på Skype. Regnskab
blev søndag 26. april sendt via mail til orientering og
fordybelse mhp. evt. spørgsmål inden mødet.
Egebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 66403017,
Regnskab 2019, Afleveret d. 03-04-2020 09:21. Godkendt.
2b: Budget 2020 status. Regnskabsfører orienterede.
2c: Kvartalsrapport 1. kvt. 2020 gennemgået af regnskabsfører.
3a: Aktivitetsudvalget orienterede. Naser Khader flyttet til 18/8 men kan forventes udsat yderligere.
Fortsat usikkerhed om tidspunkt for arangementer, afventer
10/5, hvor regeringen kommer med udspil. Generel holdning
at der ikke arrangeres events i øvrigt indtil videre, idet
corona-situationen er ukendt.

 

Michael lægger prædikener ud på www.eqebjerq.dk.
Der opfordres til generel aktivitet på Facebook siden for
Egebjerg.
b: Menighedsrådet besluttede, at kompetence til at beslutte
frilufts-gudstjeneste ligger i Aktivitetsudvalget. Økonomiske
ønsker forelægges rådet via mail mhp. efterfølgeåde
godkendelse på møde.
c: Frede har daglig kontakt med personalet - har det godt.

Har været til kirkeværgemøde 4/3.
4a: Arkitektfirma er igang med planlægning efter møde med
Bygningsudvalget
b: lntet hør fa maler. Per rykker.
c: Henrik orienterede - ikke noget nyt.
d: Per oplyste, at Nationalmuseet blev tilskrevet 26/2-20.
Svar 27/2: Rådet kontaktes af "kirkekonsulent'- muligt 12
mdr. ventetid.
e: Afventer.
5a: lntet nyt.
6. Næste møde torsdag d. 23. maj kl. 1900 - formentlig på
Skype, afhængig af coronaudvikling.

 

Egebjergkirke – i et ord.
Sogn 7264 Egebjerg Ods og Skippinge Provsti

 

EGEBJERG SOGN

Sognepræst Jens Michael Nissen  

Egebjerg Præstegård 

Ved Kirken 6 

4500 Nykøbing Sjælland 

Tlf. 59 32 81 99

24 20 59 32