top of page

Menighedrådsmøder | Dagsorden & referat

PLANLAGTE MENIGIGHEDSRÅDSMØDER I EGEBJERG KIRKE:
Mandag den 4. marts kl. 19 • Møderne er offentlige og du er velkommen til at møde op.

Ordinært møde i Menighedsrådet EGEBJERG SOGN - 7264

Mandag den 24. April  kl. 19.00       

1.  ORIENTERING &  EFTERRETNINGSSAGER  

a. Korrespondance mv. v/Per

b. Nyt fra provstiudvalget v/Henrik

c. Nyt fra Stiftsråd v/Henrik.

d. Diakonifølgegruppen.

e. Distriktsforeningen v/Allan

f. Nyt fra præsten v/Niels Peter

g. Orientering m.v. v/øvrige

    

2. ØKONOMIEN m.v.

a. Kvartalsregnskab 1. kvt. 2024

b. Budget 2025

                                                         

3. KIRKENS LIV OG VÆKST

a. Aktiviteter. Herunder

      - Orienteringsmøde valg m.v. 14/5

      - ”Åbent hus” 18/5

      - Grundloven 175 år 5/6.

b. Kirkeværgen

c. Grøn kirke.

d. Kirkeblad, hjemmeside m.v.

e. Samarbejde med Nørre Asmindrup

   -  e1: Fællesmøder

   -  e2: Menighedshus Nr. Asmindrup

            v/præstegårdsudvalget.

                                              

4. VERSERENDE ARBEJDER M.V.

a. Kirketårn, fugning m.v.

b. Renovering præstegård.

c. Restaurering alterkalk

d. Lyd kirke, nye mikrofoner.

e. Alterdug.

f. Renovering tavl på længer. Tilbud?

g. Licenser kirkenettet. Hvem vil ha’?

                      

5. NYE PROJEKTER OG OPGAVER

 a. Flisesti fra låge til kirke.

b. Provstisyn/eget syn – opgaver.

 c. Konservering historisk inventar.

d. Lysdæmper til kirken

e. Renovering konfirmandstue.

f. Ladestander p-plads.

g. IT til Niels Peter.

h. Køb af ny plænetraktor

i. Tavle med præstenavne.

j.  Ansættelse kirkesanger + organist

k. Nye knæfald.

  

 6. EVENTUELT.

  a. Mødedatoer 2024, ikke aftalt

  b. Punkt til næste møde.        

REFERAT/BESLUTNING

Mandag den 24. April  kl. 19.00       

Per indledte med at byde sognepræst Niels Peter Brøgger Egebo velkommen til sognet og til første menighedsrådsmøde.

 

1a. Per orienterede, herunder om formandsmøde 14/3, sorg-

gruppe, tak fra biskoppen, Diakonikonference 23/10 m.m..

b. og c. Henrik orienterede, herunder om strategiture.

d. Enighed om at diakoni-arrangementer skal prioriteres.

e. Allan orienterede om generalforsamling i marts. Vi skal      huske at tænke dem ind ved arrangementer               

f. Niels Peter har fået henvendelser om konfirmationer 2025.

g. Intet.

 

2a. Regnskabsfører Yvonne orienterede. Taget til efterretning.

b. Der arbejdes på det.

 

3a. Der er planlagt for arrangementerne. 5/6 er sangaften.

b. Frede har holdt fællesmøde i Egebjerg for kirkeværgerne.

c. Deltager Folkemødet, Bornholm 13. – 15 juni.

Konference 1/11 i Sct. Lukas kirke, Århus.

d. Nyt kirkeblad klart for maj, juni, juli.

e1: Ikke planlagt p.t. e2: Intet nyt.

 

4a. Afventer

b. Tidsplan holder. Der henvises til særskilte referater.

c. Alterkalk er renoveret.

d. Der er indkøbt nye mikrofoner til ”ørehængning”.

e. Den gamle dug er mørnet.

Fin gammel dug med venetianske kniplinger er udlånt af Ib

Larsen, Abildøre. Hans mor havde fået den fra sin mor – så      den er en ældre sag. Glasplade er lagt over.

f. Tilbud søges indhentet fra murer, der p.t. renoverer.

g. Udsættes til efteråret med indføring i systemet.

 

5a. Afventer

b. Checkes op inden næste ”eget” syn.

c. Afventer.

d. Det nuværende virker.

 e. Afventer

f. Afventer

g. Behandles.

h. Ny er nødvendig. Niels har indhentet tilbud på Ryobi elekt.

til pris 69.300,- kr. incl.moms, fra Bygma. 5 % pulje søges.

i. Ajourføres, skiltemaler udfundet. Vikarer Ebba Neimann

Rasmussen og Aage Koed Mikkelsen evt med tilføjelse

Vicarius” (2022–2023 og 2023–2024).Niels Peter 2024 –

j. og k. Er i proces.

 

6a. Eget syn 29/5 kl. 1600. Derefter menighedsrådsmøde.

b. Per oplyste, at der er fremsat ønske om, at udvalgsstruktur,

planlægning af aktiviteter, samt indhold af menighedsråds-

møder nytænkes.

Bliver særskilt punkt på kommende dagsorden.

bottom of page