top of page

Menighedrådsmøder | Dagsorden & referat

PLANLAGTE MR-MØDER 2023: 21/3 og 23/5

Møderne er offentlige og du er velkommen til at møde op.

Ordinært møde i Menighedsrådet EGEBJERG SOGN - 7264

Tirsdag 17. januar 2023 kl. 19.00

1. ORIENTERING & EFTERRETNINGSSAGER  

a. Korrespondance mv. v/Per

b. Nyt fra provstiudvalget v/Henrik

c. Nyt fra Stiftsråd v/Henrik

d. Diakonifølgegruppen.

e. Distriktsforeningen v/Allan

f. Nyt fra præsten v/Ebba

f. Orientering m.v. v/øvrige

    

2. ØKONOMIEN m.v.

a. Foreløbig status regnskab 2022.

b. Budget 2023

c. Energi/varme.

d. Indkøb af I-pads / tablets ?

                                                   

3. KIRKENS LIV OG VÆKST

a. Aktivitetsudvalget.

- herunder særlig planlægning af gudstjeneste og søndagscafé  søndag 26/2 med biskoppen.  

b. Kirkeværgen

c. Grøn kirke.

d. Kirkeblad, hjemmeside m.v.

                                     

4. VERSERENDE ARBEJDER M.V.

a. Renovering nordre fløjhus.

b. Kirketårn, fugning m.v.

c. Borebiller i alter, (synsudsat)

d. Renovering præstegård.

e. Flisesti fra låge til kirke.

                      

5. NYE PROJEKTER OG OPGAVER

a. Ansættelse ny præst.

b. Ansættelse ny organist.

c. Provstisyn – opgaver.

   

 6. EVENTUELT.

  a. Mødedatoer 2023

REFERAT Menighedsrådet EGEBJERG SOGN - 7264

Tirsdag 17. januar 2023 kl. 19.00

1a. Per orienterede.
b. Henrik orienterede.
c. Henrik orienterede og henviste herunder til udsendte referat fra sidste diakoniudvalgsmøde 1An-23. Af særlig interesse nævnes planlagt temadag 26110-23. Videre er udfærdiget høringssvar i relation til afskaffelse af bededag
d. lntet nyt.
e. Allan orienterede. Har været til flere møder med Lejf.
f. Ebba orienterede. Herunder netop afsluttet sorggruppe ogen ny er på vej. Opfordrer til at der ryddes op i gamle noder!
g. lntet.
2a. Yvonne redegjorde for foreløbig status. Ligner overskud.
b. lntet nyt.
c. Niels orienterede om fugtighedsprocent i kirken, hvilket
kræver en vis varme indtil nye affugtere udleveres ved
provstiets foranstaltning. Sker 18/1 .
d. Udsat fra sidste møde. Forslag om indkøb af egnet l-padl tablet til menighedsrådsmedlemmer, der har behov.
Umiddelbart ikke relevant.
3a. Aktivitetsudvalget redegjorde for planer, herunder i relation til gudstjeneste og søndagscafe med biskoppen2612.Forslag vedtaget, herunder at Egebjergkoret anmodes om at deltage med korsang. Korleder aflønnes efter aftale.Der reklameres via KultuNaut, hjemmeside, Facebook, Ugeavisen, og ved mail til præster og provstiets formænd. Holdes i kirken.
b. Frede orienterede. Er færdig md MUS. Tager med Niels til fyraftensmøde 25/1.
c. Per oplyste, at der nu er 330 grønne kirker og 49 grønne kirkegårde. lnspiration m.v. kan ses på
d. Første kirkeblad isamarbejdet Nørre Asmindrup - Egebjerg er ved at bllve korrekturlæst. Der har været god proces.
4a. Næsten færdigt * småting kan først udbedres i foråret af hensyn tiltemperaturen. Udgift: kr. 803.725.
b. Udsat.
c. Afventer Nationalmuseets rapport efter besigtigelse 11/2-22
d. Byggeprojekt nu færdiggjort og udbudsrunde tilendebragt. I relation til fondsansøgninger har Brebøl-fonden doneret 100.000. Der afventes yderligere ansøgninger. Menighedsrådet orienteret. Projekt og indstilling GODKENDT.
Det GODKENDES, at der tegnes kontrakt med lavest
bydende. Fremsendes til stiftet.
e. Udsættes.
5a, b og c: Udsættes

6. Næste møder 21/3-23 og 23/5

  a. Mødedatoer 2023

bottom of page