Menighedrådsmøder | Dagsorden & referat

PLANLAGTE MR-MØDER 2020: Søndag 29/11-2020 1. Advent (Konstituering)

Ordinært møde i Menighedsrådet EGEBJERG SOGN - 7264

Tirsdag 20. oktober 2020 kl. 18.15

 

1.  ORIENTERING & EFTERRETNINGSSAGER  

a. Korrespondance mv. v/Per. Herunder formandsmøde 30/9.

b. Menighedsrådsvalg 2020 v/Per

c. Nyt fra provstiudvalget

d. Diakonifølgegruppen v/Helle

e. Distriktsforeningen v/Lejf

 f. Orientering m.v. v/øvrige

 

2. ØKONOMIEN m.v.

a. Regnskab 2020.

b. Endeligt budget 2021

c. Revisorbemærkning regnskab 2019

d. Køb af pc til graverkontor.

e. Skuffemaskine repareret. (ukrudt)

f. Ansættelsesforhold. kirkesanger. (Ansøgning om opnormering af

timetal)

                                             

3. KIRKENS LIV OG VÆKST

a. Kommende aktiviteter

b. Kirkeværgen

c. Grøn kirke v/Pia

d. Kirkeblad, hjemmeside m.v.

e. Børnekor

                              

4. ARBEJDER I GANG

a. Renovering nordre fløjhus. Status.

b. Fugning kirketårn. (Herunder årsag kalkafskalning ved orgel)

c. Lysprojekt i kirken.

d. Reparation af fredet gravsten.

e. Borebiller i alter, (synsudsat)

f. Ny dør entre/kontor, konfirmandst.

g. Præstegården, vand i kælder

h. Digitalt kirkegårdskort

i. Hjertestarter, projekt med forsamlingshus.

      

5. PROJEKTER ETC.  

a. Bjælkelag i kirketårn, udskiftning. 

b. Indkøb ny plæneklipper

c. Ønskeseddel, ansøgning fonde

       

6.  EVENTUELT.

a. Besøg af provsten, herunder orientering om udligningssystem

REFERAT Menighedsrådet EGEBJERG SOGN - 7264

Torsdag 20. oktober 2020 kl. 18.15

1a: Per orienterede.

b: Per oplyste, at afstemningsvalg aflyses, da der ikke er indkommet flere lister. Valgforsamlingsresultat gælder. Således valgt:

Henrik Danielsen, Frede Hansen, Lejf Hansen, Pia  Skydsgaard, Hanne Lerstrup Pedersen, Per Kragh

Stedfortrædere: Helle Larsen, Käthe Bille Jensen, Anette Haudal.

c: Henrik og Michael orienterede.

d: Afbud fra Helle. Per gennemgik referat fra møde 3/9.

e: Lejf orienterede. Opfordrer til at udnytte kurser.

f: Intet.

 

2a: Regnskabsfører Yvonne orienterede. Kvt.rapport 3. kvt

fremlagt og godkendt. Budgetopfølgning 2020 foretaget.b: Yvonne fremlagde endeligt budget 2021. Egebjerg Sogns

Menighedsråd, CVR-nr. 66403017, Budget 2021. Endelig

budget afleveret d. 19-10-2020 12:29. Godkendt.

c. Gennemgået. Bemærkninger taget til efterretning.

d: Gammel bør udskiftes. Godkendt, beløbsgrænse 10.000.

e: Faktureret for kr. 2.000. Godkendt.

f: Per oplyste status.

 

3a: Aktivitetsudvalget orienterede. Se kirkeblad/hjemmeside.

b: Frede orienterede. Der skal laves arbejdsmiljødrøftelse.

c: Pia orienterede. 28 nye kirker. Noget solceller.

d: Intet nyt.

e: Laves op til specielle lejligheder.

 

4a: Afventer arkitektens ansøgning til Slots- og Kulturarvstyrelse

b: Provsti orienteret. Financiering overvejes.

c: Færdigetableret, nu med lys i koret.

d: Anlægsbevilling på 28.750. Sættes i gang af Niels.

e: Afventer kontakt fra Nationalmuseets konsulent.

f: Er bestilt.

g: Michael holder øje. Udsættes.

h: Årlig udgift til opdatering kr. 2200 ekskl. moms. Godkendt.

i: Intet nyt.

 

5a: Anlægsbevilling på 37.875. Kan sættes i gang.

c: Afventer relevant projekt.

 

6a: Provsten var inviteret. Hun redegjorde for det nye udligningssystem mellem kirkerne, m.m.

b: Næste møde 1. søndag i advent 29/11. Nyt råd med konstituering. Ledes af Henrik Danielsen (flest stemmer)

 

Egebjergkirke – i et ord.
Sogn 7264 Egebjerg Ods og Skippinge Provsti

 

EGEBJERG SOGN

Sognepræst Jens Michael Nissen  

Egebjerg Præstegård 

Ved Kirken 6 

4500 Nykøbing Sjælland 

Tlf. 59 32 81 99

24 20 59 32