Egebjergkirke – i et ord.
Sogn 7264 Egebjerg Ods og Skippinge Provsti

 

EGEBJERG SOGN

Sognepræst Jens Michael Nissen  

Egebjerg Præstegård 

Ved Kirken 6 

4500 Nykøbing Sjælland 

Tlf. 59 32 81 99

24 20 59 32

Menighedrådsmøder | Dagsorden & referat

PLANLAGTE MR-MØDER 2020: Mandag 3/2 kl. 19.00. Tirsdag 24/3 kl. 17.30

 

ORDINÆRT MØDE 03.02.2020 kl. 19.00

ORIENTERING & EFTERRETNINGSSAGER  

a. Korrespondance mv. v/Per

- herunder formandsmøde med provst

b. Menighedsrådsvalg 2020 v/Per

c. Nyt fra provstiudvalget v/Henrik

d. Diakonifølgegruppen v/Helle

e. Distriktsforeningen v/Lejf

f. Orientering m.v. v/øvrige

 

2. ØKONOMIEN m.v.

a. Regnskab 2019, fordeling af udgifter frie midler/ anlægsbevill.

                                             

3. KIRKENS LIV OG VÆKST

a. Kommende aktiviteter

b. ”Hjælperkorps” til aktiviteter

c. Kirkeværgen

d. Grøn kirke v/Pia

e. Kirkeblad, hjemmeside m.v.

f. Børnekor

                              

4. ARBEJDER I GANG

a. Renovering nordre fløjhus og

b. Støbearbejde m.m. nordre længe.    

c. Nymaling af kirkevinduer eftersyn v/ ”Danske Malermestre.

d. Nødvendige foranstaltninger for at forhindre kalkafskalning til venstre for orglet.

e. Undersøgelse af, hvorvidt kirketag (bly) må skiftes under hensyntagen til forureningsfare.

f. Lysprojekt i kirken.

g. Reparation af fredet gravsten.

      

5. PROJEKTER ETC.  

a. Projekt ”nyt tag på stuehuset”.

b. Digitalt kirkegårdskort

c. Bjælkelag i kirketårn, udskiftning?

d. Ønskeseddel, ansøgning fonde

e. Synsudsatte projekter, status.

f. Check af el-installationer i kirke.

      

6.  EVENTUELT

 

REFERAT 03.02.2020 kl. 19.00

1a: Per orienterede, herunder formandsmøde indbudt af provst. Omhandlede Valg 2020, GDPR, ny budgetmodel, ny ferielov samt udmøntning af anlægsudgifter/byggesager.

b: Menighedsrådsvalg er 15/9-2020. Orienteringsmøde 12/5.

c: Michael og Henrik orienterede.

d: Helle orienterede. Herunder om plan vedr. etablering af

sommerlejr for udsatte familier, m.m.

e: Lejf orienterede. Har været til liturgimøde i Holbæk, hvor

bl.a. drøftet dåbsritualer m.v. Derudover div kurser.

Generalforsamling 5/2 kl. 1830 i Stakladen, Holbæk.

f: Intet.

 

2a: Yvonne oplyste om foreløbig status. Henrik og Yvonne gennemgår anlægsudgifter og andre udgifter m.h.p. fordeling på rette konti.

 

3a: Aktivitetsudvalget orienterede. Henviser til Kirkebladet.

b: Der er p.t. nok.

c: Frede orienterede. Der er snarligt kirkeværgemøde.

d: Intet nyt – der vil løbende blive fulgt op. Der skal sættes tid af på et MR-møde til at diskutere nye tiltag.

e: Intet nyt. Nyt blad skal laves nu.

f: Der er kommet flere.

 

4a: Arkitektfa. ”Rønnow” er klar, og arbejde kan opstartes.

b: Er lavet.

c: Foretages i henhold til tidligere beslutning – afventer.

d: Repareret indvendigt.

e: Konstateret, at forurening kun er helt lokal. Brandmyndig-

heder spørges.

f: Lamper i kirken er udskiftet, flot resultat. Ekstra lys i koret

nødvendigt. Tilbud indhentet. 5 % pulje søges af Per.

g: Nationalmuseet konsulteret. Henrik følger op.

 

5a: Afventer samlet plan for renovering stuehus.

b: Status – er i proces.

c: Byggeudvalget taget det op.

d: Afventer.

e: Der checkes op løbende.

f: Er checket – OK. Lamper udskiftet på kirkeloft af Niels.

g: Koster kr. 1995 pr. år i abonnement. Er på prøve til ultimo feb. Indkøbes, såfremt graver finder det hensigtsmæssigt.

 

6a: Pålæg om at udarbejde instruks for alarmering /evakuering i kirken. Udarbejdet, også for konfirmandstue og ophængt.

b: Udarbejdes ved næste MR-møde.

c. Tirsdag 24/3 kl. 17.30 inkl. Tema om ønskeseddel.

d. Undersøges fortsat sammen med forsamlingshuset.

e. Det checkes op om kurser.