top of page

Menighedrådsmøder | Dagsorden & referat

PLANLAGTE MR-MØDER 2023: 23.10.2023 kl. 19.00

Møderne er offentlige og du er velkommen til at møde op.

Ordinært møde i Menighedsrådet EGEBJERG SOGN - 7264

Mandag den 23. oktober kl. 19.00       

1.  ORIENTERING &  EFTERRETNINGSSAGER  

a. Korrespondance mv. v/Per

b. Nyt fra provstiudvalget v/Henrik

c. Nyt fra Stiftsråd v/Henrik

d. Diakonifølgegruppen

e. Distriktsforeningen v/Allan

 f. Nyt fra præsten, herunder om konfirmationer 2024

 g. Orientering m.v. v/øvrige

    

2. ØKONOMIEN m.v.

a. Status regnskab 2023.

b. Anlægsbevilling 2024. Diverse udsendt på mail fra Yvonne

8. oktober.

                                                         

3. KIRKENS LIV OG VÆKST

a. Aktivitetsudvalget.

b. Kirkeværgen

c. Grøn kirke  - herunder Temaaften 15/11

d. Kirkeblad, hjemmeside m.v.

e. Samarbejde med Nørre Asmindrup

-  e1: Fællesmøder

-  e2: Præstegårdsudvalg.

                                           

4. VERSERENDE ARBEJDER M.V.

a. Renovering nordre fløjhus.

b. Kirketårn, fugning m.v.

c. Renovering præstegård.

d. Ansættelse ny præst.

                      

5. NYE PROJEKTER OG OPGAVER

a. Flisesti fra låge til kirke.

b. Provstisyn/eget syn – opgaver.

c. Konservering historisk inventar.

   

6. EVENTUELT

a. Mødedatoer 2023:

b. Licenser til kirkenettet

REFERAT Ordinært møde i Menighedsrådet EGEBJERG SOGN - 7264 Mandag den 23. oktober kl. 19.00  

1a: Per orienterede.

b: Henrik orienterede. Herunder om arbejdet med bolig til

Nr. Asmindrups præst.

c: Henrik orienterede. Nævnte diakonidag 26/10. Allan      deltager.

d: Intet nyt.

e: Allan og Henrik orienterede. Begge har været til møde i Sdr.  Asmindrup kirke, arrangeret af foreningen.

f: Oplyst via mail fra Aage:

  • Form. Konfirmation 2024 med 3-4 konfirmander.

  • Sorgruppe kører planmæssigt og godt

  • Alle Helgens gudstjeneste holdes i år om formiddagen

  • Ansættelse ud over november/december er uafklaret.

  • Juledage er planlagt. Januar ligeså, hvis bevilges.

g: Intet.

 

2a: Regnskab pr. 30/9 2023 .Gennemgået og godkendt. Nævnt Forskel på el-pris/selskaber. Tages op på formandsmøde i Provstiet.

b: Egebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 66403017, Budget

2024, endeligt budget afleveret d. 23-10-2023 13:46 godkendt.

c: Revisionsprotokollat og revisionspåtegning regnskab 2022

gennemgået og godkendt.

 

3a: Aktivitetsudvalget orienterede om planer. Derudover nedsættes ad hoc arbejdsgruppe, der planlægger særlig reception/åbent hus for udvalgte gæster mfl.  når præstegård er færdig/klar til fremvisning. Der indtænkes andagt forinden. Arbejdsgruppe består af Henrik, Allan, Pia samt Jytte og Vagn fra Nr. Asmindrup.

b: Frede orienterede. MUS snarest. Været til kirkeværgemøde. skal være vært i april 2024. + været til kontaktpersonmøde.

c: Frede deltager 15/11. Deltagelse 3/11 overvejes.

d: Næste kirkeblad er klart.

e: Møder afholdt.

 

4a: Småarbejder mangler fortsat.

b: Afventer.

c: Henrik og Allan orienterede. Budget holder. Estimeret klar til indflytning incl. tørring februar 2024.

d: Udvalget for udarbejdelse af udkast til stillingsopslag er

færdige. Udsendes snarest til menighedsrådet for       godkendelse inden videre fremsendelse til provsti/biskop.

 

5a: Provstiudvalget har godkendt, men midler skal skaffes via

fondsmidler, hvor eget bidrag er arbejdstimer.

b – c – d - e:  Afventer.

 

6a: 22/11 kl. 2000 (efter fællesmøde med Nr. Asmindrup)

På mødet nykonstitueres, og der aftales mødedatoer for

2024)

b: Licenser til alle læge medlemmer af MR bevilges.

 

bottom of page