Egebjergkirke – i et ord.
Sogn 7264 Egebjerg Ods og Skippinge Provsti

 

EGEBJERG SOGN

Sognepræst Jens Michael Nissen  

Egebjerg Præstegård 

Ved Kirken 6 

4500 Nykøbing Sjælland 

Tlf. 59 32 81 99

24 20 59 32

Menighedrådsmøder | Dagsorden & referat

PLANLAGTE MR-MØDER kl. 19.00: 30/1, 19/3, 13/5, 4/6 kl. 16 (SYN), 13.08. kl 19.20. 30/10 2019 kl. 19.00

 

ORDINÆRT MØDE 13.08.2019 kl. 19.20

 

1.  ORIENTERING & EFTERRETNINGSSAGER  

a. Korrespondance mv. v/Per

b. Nyt fra provstiudvalget v/Henrik

c. Diakonifølgegruppen v/Helle

d. Distriktsforeningen v/Lejf

e. Orientering m.v. v/øvrige

 

2. ØKONOMIEN m.v.

a. Regnskab 2019

b. Budget 2020, herunder anlægsansøgninger

                                         

3. KIRKENS LIV OG VÆKST

a. Kommende aktiviteter

b. ”Hjælperkorps” til aktiviteter

c. Kirkeværgen

d. Grøn kirke v/Per

e. Kirkeblad, hjemmeside m.v.

f. Børnekor

g. Skrivelse fra Ursula vedr. kor (Sendt pr. mail)

                          

4. ARBEJDER I GANG

a. Renovering præstegårdslænger    

b. Opfølgning på fortsat rustdannelse i kirkens vinduer, trods nymaling.

c. Undersøgelse af årsag til kalkafskalning til venstre for orglet.

d. Opdatering af orgel.

e. Afrensning fliser i kirken.

f. Undersøgelse af, hvorvidt kirketag (bly) må skiftes under hensyntagen til forureningsfare.

      

5. PROJEKTER ETC.  

a. Projekt ”nyt tag på stuehuset”.

b. Digitalt kirkegårdskort

c. Lysprojekt i kirken (rapport er genudsendt)

d.  Lydanlæg repareres/udskiftes (Udsat ved møde 13/5)

e. Maling af dør til tårn

f. Maling af yderdør til sakristi.

g. Ønskeseddel, ansøgning fonde

h. Synsudsatte projekter, status.

      

6.  EVENTUELT.

 

REFERAT 13.08.2019 kl. 19.20

 

b: Henrik orienterede – provstiet flytter ”bopæl” 1/9 til Tinghuset. Der verserer sag vedr manglende ansættelse af lærlinge.

c: Helle orienterede. Intet nyt.

d: Lejf orienterede. Møde 2/7 på Odden. Gensidig orientering. 3 kurser kommer bla.økonomi, debatmøde med provster mm

e: Niels oplyste, at der er indkøbt digitalt dødsanmeldelse. Problemer med kirkeklokkerne. Checkes op.

 

2a: Regnskabsfører Yvonne Nielsen gav status

b: Per orienterede. Der er søgt midler ti  færdiggørelse af længer, renovering af præstegårdens nordre fløjhus, samt  afrensning af fliser i kirken.

c. Udskrift af revisionsprotokol vedr. årsregnskab 2018 fremlagt. Behandlet – taget til efterretning.

 

3a: Aktivitetsudvalget orienterede, henviste til kirkebladet.

b: Ingen nye, der mangler ikke.

c: Frede orienterede. Møde 14/8 med øvrige fra provstiet.

d: Per orienterede. 17. september kursusdag på Herlufholms kirkegård vedr. bæredygtighed på kirkegårde.  Frede og Niels overvejer. ”Grøn liste” gennemgås snarest.

e: Intet nyt. Nyt kirkeblad skal snart i trykken.

f: Starter næste uge, overnatninger bededag var succes.

g: Aftalt, at Ursula må tilmelde sig et af kurserne efter eget valg incl. transport, indmelder koret i FUK og køber materiale. Michael underretter Ursula.

 

4a: Bygningsudvalget orienterede. Færdigt torsdag efter plan.

b: Malermesteren har meddelt, at han prøver at arrangere gennemgang i uge 31 eller 32 med ”Danske Malermestre”. Intet hørt – Per rykker tlf.

c: Ingeniørundersøgelse foretaget. Der formodes indtrængning af vand gennem fugninger og luger ? Undersøges…

d: Arbejdet er i gang.

e: Igangsættes næste uge.

f: Arkitektfirma forespurgt, bliver svært. Forespørgsel er sendt til Slots- og Kulturstyrelsen. Afventes.

 

5a: Udsættes. Del af overordnet plan.

b: Intet nyt.

c: Udsat. Det undersøges mht mere lys til Michael.

d: Virker – punktet fjernes.

e: Sættes i gang.

f: Sættes i gang.

g: Undersøgt af ingeniør, ikke bærende eller stabiliserende, men delvist nedbrudte og bør udskiftes med egetømmer. Tilbud modtaget. Byggeudvalget behandler.

h: Anlægsansøgning indgivet.

I: Udsat.

i. Tages hen ad vejen og skrives ind som projekter.

Der mangler skorsten på kapel. Tilbud modtaget. Niels aftaler.     

k. Udsat.

 

6a  Henrik orienterede om, at det er aftalt med provstiet, at der laves en specificeret plan for fremtidig renovering af kirke og præstegård. Byggeudvalget aftaler nærmere på møde.

b Yvonne: Personalemiddag 7/11 kl. 1800

c. Næste møde 30/10 2019 kl. 1900