Menighedrådsmøder | Dagsorden & referat

PLANLAGTE MR-MØDER 2021: Søndag 28/3 kl. 10.30 (efter gudstjenesten). Onsdag 14/4 kl. 19.00.

Møderne afholdes pt virtuelt (video) men du har også mulighed for at deltage:  Du skal kontakte Per Kragh på mail her

senest 3. marts, hvis du vil deltage i det virtuelle menighedsrådsmøde

Ordinært møde i Menighedsrådet EGEBJERG SOGN - 7264

Torsdag 4. marts 2021 kl. 19.00 (virtuelt)

 

1.  ORIENTERING & EFTERRETNINGSSAGER  

a. Korrespondance mv. v/Per

b. Nyt fra provstiudvalget

c. Diakonifølgegruppen

d. Distriktsforeningen v/Lejf

e. Orientering m.v. v/øvrige

 

2. ØKONOMIEN m.v.

a. Regnskab 2020.

b. Beslutning om hensættelse af ”frie midler”.

c. Ansættelsesforhold. kirkesanger.(Ansøgning om opnormering af timetal) LUKKET PUNKT ! 

                                             

3. KIRKENS LIV OG VÆKST

a. Kommende aktiviteter

b. Kirkeværgen

c. Grøn kirke v/Pia

d. Kirkeblad, hjemmeside m.v.

e. Samarbejde med Nr. Asmindrup.

f. Børnekor

                                

4. ARBEJDER I GANG

a. Renovering nordre fløjhus. Status.

b. Fugning kirketårn. (Herunder årsag kalkafskalning ved orgel). Status.

c. Reparation af fredet gravsten.

d. Borebiller i alter, (synsudsat)

e. Ny dør entre/kontor, konfirmandst.

f. Hjertestarter

g. Placering urne-gravsteder.

h. Nye lamper p-plads og kirkegård.

            

5. PROJEKTER ETC.  

a. Bjælkelag i kirketårn, udskiftning. 

b. Ønskeseddel, ansøgning fonde

​      

7.  EVENTUELT.

REFERAT/BESLUTNINGER fra mødet:

Torsdag 4. marts 2021 kl. 19.00 (virtuelt)

 

1a. Per orienterede

b. Michael og Henrik orienterede.

c. Provstiet har tilmeldt sig kampagne vedr. ”børn i sorg”.

d. Lejf orienterede. Meget ligger stille grundet corona. Kursus i går på Skype – nyvalgte formænd og næstformand. Andre er velkomne til at tilmelde sig kurser, se kirkenettet.

e. Michael oplyste, at sorggrupperne starter op igen. Fordelt på 2 hold, så forsamlingsregler holdes. Michael oplyste, at Egebjerg skole har fået lov til at bruge konfirmandstuen som plads-supplement, her i corona-tid. Niels oplyste, at der kommer en mand i virksomhedsprøvning, fra 21/4, 2 x 2 timer ugentligt.

 

2a. Regnskabsfører Yvonne orienterede bistået af Henrik.

b. Henrik motiverede. Overskud 2020 hensættes til ”større

vedligeholdelsesarbejder eller anskaffelser”

c. Per orienterede om status. Ansættelseskontrakt afventer nu endelig godkendelse i stift og i fagforening.

 

3a. Aktivitetsudvalget orienterede. Corona sætter begrænsning, aktiviteter afventer. Påskens gudstjenester bliver formentlig under samme regler som nu.

b. Frede orienterede.

c. Pia orienterede.

d. Michael orienterede om samtaler med Nørre Asmindrup og

Vig. Møde aftalt mhp at opnå enighed om form og indhold til

fremlæggelse for menighedsrådet.

e. Rådet anbefaler 2 fælles menighedsrådsmøder årligt vedr.

fælles forhold, der ikke er uddelegeret til udvalg.     Menighedsrådets udvalg har egen kompetence i sam-      arbejdet ud fra den af menighedsrådet givne ramme,      økonomisk og indholdsmæssigt.

f. Afventer corona-situationen.

 

4a. Møde med arkitekt planlagt til 9/3-21.

b. Besigtigelse og møde med arkitekt planlagt til 9/3-21.

c. Er nu repareret, sættes på plads inden påske.

d. Nationalmuseet er rykket. Har sendt foreløbig orientering og vejledning. Efter det foreliggende er borebillehuller af ældre dato, og der er ikke aktuelt angreb. NM orienteres af Per.

e. Er i gang – forventes snart isat.

f. Frede orienterede. Yvonne regnskabsfører bestiller.

g. Placering af nyt område er udpeget syd for kirken.

h. Menighedsrådet har besluttet at udskifte lamperne i henhold til et af Niels fremlagt projekt, hvor rådet har haft mulighed for besigtigelse af én lampe, hjemtaget til formålet. Udgift, der samlet andrager kr. 55-60.000 finansieres af frie midler. Sættes i gang ved Niels’ foranstaltning.

 

5a. Håndværker er i gang.

b. Udsat.

 

6.   Næste møde efter gudstjeneste 28/3 (kl. 10.30 ca.)

Næste møde derefter - 14/4 kl. 19.00.